Οι Ευρωπαϊκές Αποστολές έχουν δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποβοηθήσουν, στον καταρτισμό των τοπικών Αστυνομιών…