Born in 1782 in the village of Tourkoleka Megalopolis, son of the thief Stamatelos Tourkolekas and Sofia Karoutsou…