Σημαντική Ευρωπαϊκή αναγνώριση για τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ), και την Κυπριακή…