Μεταξύ 12-14 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε το Διατλαντικό συνέδριο
Ασφάλειας (Transatlantic Security Jam) 2020