ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Εθνική Αρχή Ασφάλειας και ο Εξευτελισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας

Άντης Λοΐζου*

Published on 29/08/2020 at 18:00

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας (ΕΑΑ) το Υπουργείο Άμυνας και συγκεκριμένα το Επιτελείο του Υπουργού Άμυνας (ΥΠΑΜ/ΕΠΥΠΑΜ) έχει οριστεί με βάση τον Νόμο του 2002 (Ν.216(Ι)/ 2002 έως 2008), ως η ΕΑΑ με την ευθύνη για την εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των όρων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ και ειδικότερα είναι υπεύθυνη για :

1. Την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, που βρίσκονται στην κατοχή και/ή στη φύλαξη των διαφόρων υπηρεσιών της Δημοκρατίας, οργανισμών δημοσίου δικαίου και γενικά φορέων του δημόσιου τομέα της Δημοκρατίας, τόσο εντός της Δημοκρατίας, όσο και στο εξωτερικό, όπως διπλωματικές αποστολές.

Για τα θέματα αυτά η ΕΑΑ συνεργάζεται στενά με την Αστυνομία και την ΚΥΠ.
Στα πλαίσια της ΕΕ υπάρχει αυστηρή πειθαρχεία και μόνο οι ακόλουθοι αξιωματούχοι του κράτους θεωρούνται ότι είναι εξουσιοδοτημένοι για χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών και υλικού της ΕΕ, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους (δηλ: δεν απαιτείται εξουσιοδότηση).

α. Πρόεδρος της Δημοκρατίας
β. Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
γ. Υπουργοί και Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων
δ. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Διαβάστε επίσης: Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Στα πλαίσια της ΚΔ οι ακόλουθοι αξιωματούχοι του κράτους θεωρούνται ότι είναι εξουσιοδοτημένοι για χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, εκ της θέσεως τους, μέχρι το ανώτατο επίπεδο διαβάθμισης στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους:

(1) Πρόεδρος της Δημοκρατίας
(2) Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
(3) Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου
(4) Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
(5) Μέλη Υπουργικού Συμβουλίου
(6) Αρχηγός Εθνικής Φρουράς
(7) Αρχηγός Αστυνομίας
(8) Πολιτικός Προϊστάμενος και Διοικητής Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών
(9) Πρόεδρος Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(10) Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(11) Γενικός Ελεγκτής
(12) Επίτροποι
(13) Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού
(14) Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων, Βουλής και Γραφείου Προγραμματισμού
(15) Γενικός Λογιστής
(16) Αρχιπρωτοκολλητής
(17) Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου
(18) Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
(19) Πρόεδρος Εφοριακού Συμβουλίου
(20) Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών
(21) Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
(22) Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων
(23) Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας
(24) Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου
(25) Διευθυντής Γραφείου και Διπλωματικού Γραφείου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Επισημαίνεται ότι οι βουλευτές πρέπει να εξουσιοδοτούνται για τον χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων, όμως σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του γράφοντος γίνεται καταστρατήγηση της πρόνοιας αυτής, κάτι που αποδεικνύει αυθαιρεσία και ετσιθελισμό και πρέπει να συμμορφωθούν.

Ο γράφων διερωτάται; τί έκαναν οι πρώην και ο νυν Υπουργός Άμυνας ως Προιστάμενοι της ΕΑΑ επί του προαναφερθέντος θέματος;

2. Τον έλεγχο περιοδικά των ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ.

3. Τη διενέργεια όλων των κατάλληλων ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται, ότι όλοι οι πολίτες ή μη πολίτες της Δημοκρατίας, που εργάζονται στις υπηρεσίες και στους φορείς όπου έχει εφαρμογή ο Νόμος 216(Ι)/2002 έως 2008 και οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή/και σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ επιπέδου διαβάθμισης «ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ», «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» και «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», έχουν υποστεί σχετικό έλεγχο ασφάλειας»˙

4. Τη λήψη μέτρων και υποβολή προτάσεων για την πρόληψη διαρροής διαβαθμισμένων πληροφοριών και διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

5. Την έγκριση της δημιουργίας υπογραμματειών.

6.Τον έλεγχο και την εποπτεία τήρησης, καθώς και την καθοδήγηση και την ενημέρωση αναφορικά με την εφαρμογή των προδιαγραφών ασφάλειας που αφορούν διαβαθμισμένες συμβάσεις όπως καθορίζεται στο Νόμο 216(Ι)/ 2002 έως 2008˙

Η ΕΑΑ δύναται να διενεργεί περιοδικές επιθεωρήσεις των ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ σε χώρους όπου φυλάσσεται τέτοιας φύσης υλικό (υπουργεία, προεδρικό μέγαρο, κοινοβούλιο, δικαστήρια, ελεγκτική υπηρεσία, Εθνική Φρουρά, Αστυνομία, ΚΥΠ, Πρεσβείες της ΚΔ κ.α).

Η ΕΑΑ συνεργάζεται με το Γραφείο Ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (ΕΕ) και τη Διεύθυνση Ασφαλείας της Επιτροπής (ΕΕ), για τη διενέργεια από κοινού επιθεωρήσεων των ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ.

Η Εθνική Αρχή Ασφάλειας δημιουργήθηκε με τον περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2002 (Ν.216(Ι)/2002), ο οποίος τροποποιήθηκε το 2004 με τον τροποποιητικό Ν.6(Ι)/2004 και το 2008 με τον τροποποιητικό Ν.75(Ι)/2008, προκειμένου να συμπεριλάβει πρόνοιες που να αφορούν και το εθνικό πλαίσιο.

Η συγκρότηση της Εθνική Αρχής Ασφαλείας ήταν αναγκαία για λήψη κατάλληλων μέτρων από μέρους της Δημοκρατίας ως συμμετέχουσας στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (KΠΑΑ /CSDP), για τη διευκόλυνση υλοποίησης και τήρησης ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προς εφαρμογή του Ν.216(Ι)/2002 έως 2008 εκδόθηκαν τα «Τα Περί Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διατάγματα του 2004 (Κ.Δ.Π. 673/2004 και 67/2005)» και το «Το Περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Διάταγμα του 2013 (Κ.Δ.Π. 410/2013)» Προϊστάμενος της ΕΑΑ είναι ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Διευθυντής της ΕΑΑ ο Διευθυντής του Επιτελείου του Υπουργού Άμυνας.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Ασφαλείας Θεμάτων ΕΕ της ΕΑΑ υπάρχουν οι ακόλουθες τρεις Μονάδες:

α. Μονάδα Ηλεκτρονικής Ασφάλειας.
β. Μονάδα Φυσικής και Βιομηχανικής Ασφάλειας.
γ. Μονάδα Εξουσιοδοτήσεων Προσωπικού.

Κατόπιν των παραπάνω και των προνοιών της νομοθεσίας, των εγκυκλίων και των οδηγιών στην Κύπρο είχαμε πολλές περιπτώσεις στις οποίες αποδείχθηκε η ύπαρξη κενών στο θεσμοθετημένο σύστημα ασφάλειας, δέχθηκε η ΚΔ κυβερνοεπιθέσεις, έγινε διαρροή πληροφοριών, κλοπή ή καταστροφή εγγράφων και άλλων υλικών όπως τεκμηρίων για εν εξελήξει δίκες (Δικαστήρια, εισαγγελία, Αστυνομικούς Σταθμούς), με αποτέλεσμα να εκτεθεί παγκοσμίως η Κυπριακή Δημοκρατία.

Τελευταίο συμβάν είναι η διαρροή χιλιάδων εγγράφων στον τηλεοπτικό σταθμό του ΚΑΤΑΡ, ΑΛ ΤΖΑΖΗΡΑ και το πλέον βλακώδες για πολλούς ήταν η έγνοια τους για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων και όχι για το διάτρητο σύστημα ασφάλειας και την διαρροή πληροφοριών υψίστης εθνικής ασφαλείας.

Τονίζεται ότι για κάποιον που γνωρίζει τη λειτουργία της νομοθεσίας και το σύστημα ασφαλείας καθώς και της τεχνολογίας της πληροφορικής είναι εύκολος ο εντοπισμός των ενόχων όποιοι και αν είναι αυτοί και η προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη.

Είναι καιρός η Κυβέρνηση να σοβαρευτεί και οι αργυρώνητοι επίορκοι να τιμωρηθούν και να μην έχει και αυτό το σκάνδαλο την τύχη των προηγούμενων.

*Συνταγματάρχης Ε.Α

Διαβάστε επίσης:

Ποιότητα στην Ασφάλεια, Ασφάλεια στην Ποιότητα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This