Σε έναν όλο και πιο πολύπλοκο κόσμο, ένας ζωτικός παράγοντας για κάθε επιτυχημένο οργανισμό είναι η συνεχής ανάπτυξη ικανοτήτων.