Από 03 έως 05 Οκτωβρίου 2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τριμερούς Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου…