Χρησιμοποιεί την αμυντική της βιομηχανία ώστε να εξασφαλίσει οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτικά οφέλη…