ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

O ιστότοπος www.defenceredefined.com.cy (εφεξής «ο ιστότοπος») ανήκει στην εταιρεία C.D Multimedia Services Ltd (εφεξής η «εταιρεία»). Η εταιρεία, δια της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου (εφεξής “πολιτική”) επεξηγεί τους τρόπους και τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τα δικαιώματα του επισκέπτη/χρήστη.

H εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των προνοιών του Νόμου Ν.125(Ι)/2018 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιείται ανά διαστήματα χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές επέρχονται στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εμφανίζονται στην παρούσα ενότητα. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου καλείτε να ανατρέχει στην ενότητα “Πολιτική Απορρήτου”, προτού διενεργηθεί χρήση του ιστότοπου, με σκοπό την ενημέρωση του για την τρέχουσα έκδοση της υπόψη πολιτικής. Ο επισκέπτης/χρήστης καλείται επίσης να διαβάσει τους Όρους Χρήσης προτού προβεί σε χρήση του ιστότοπου.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου.

Η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται από την εταιρεία και/ή από τρίτα μέρη με ορισμένους ή όλους εκ των ακόλουθων τρόπων:

 • Από πληροφορίες που παρέχονται άμεσα από τους επισκέπτες/χρήστες
 • Μέσω συνήθους αλληλογραφίας ή χρήσης τηλεφώνου ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών-ψηφιακών μέσων
 • Με την χρήση Cookies

Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται:

Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τους επισκέπτες/χρήστες μέσω του ιστότοπου

Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:

 • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν αιτήματος (εγγραφής)
 • Ενημέρωση σχετικά με προϊόντα και/ή υπηρεσίες της εταιρείας και/ή συνεργατών της
 • Ενημέρωση για προωθητικές και/ή άλλες δραστηριότητες κατόπιν συναίνεσης του επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου
 • Εξατομίκευση περιεχομένου και/ή υπηρεσιών με στόχο τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη μέσα από τις προσφερόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της εταιρείας και/ή εγκεκριμένων συνεργατών της. Πέραν τούτων διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δύναται να συμβεί σε μια και/ή στο σύνολο των ακόλουθων αιτιολογημένων περιπτώσεων:

 • Κατόπιν αιτήματος από αρμόδια κρατική υπηρεσία συμπεριλαμβανομένου και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία
 • Για παροχή ανωνύμων στατιστικών στοιχείων σε τρίτα μέρη τα οποία είναι συμβεβλημένα με την εταιρεία με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης στον ιστότοπο και/ή την παροχή στοχευμένου διαφημιστικού υλικού ανάλογα με τις προτιμήσεις του επισκέπτη/χρήστη
 • Για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου καθώς και την επικοινωνία με τους συνδρομητές (μέλη) του ιστότοπου.  Τέτοιοι ανεξάρτητοι πάροχοι είναι για ενδεικτικά το Mailchimp και το Quantcast.  Μέσω του Mailchimp αποστέλλονται ανάμεσα σε άλλα ενημερωτικά δελτία  (newsletters) σε συνδρομητές (μέλη) του ιστότοπου. Μέσω του Quantcast δίνεται η επιλογή στον επισκέπτη/χρήστη να προβεί στην ρύθμιση (αποδοχή/απόρριψη)  των διαφόρων cookies τα οποία συλλέγονται από τον ιστότοπο. Οι ανεξάρτητοι παροχείς δύναται να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τους στην εταιρεία.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά το Mailchimp πατήστε εδώ.  Για περισσότρες πληροφορίες σχετικά με το Quantcast πατήστε εδώ.  Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα μη παροχής οποιονδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτό επεξηγείται και σε παράγραφο 5 πιο κάτω 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μετά την ισχύουσα περίοδο διατήρησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα καταστραφούν αμετάκλητα, εκτός αν η καταστροφή απαγορεύεται για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους. Οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται από την εταιρεία για σκοπούς μάρκετινγκ και ενημέρωσης (π.χ. η εγγραφή στο Newsletter) θα διατηρούνται μέχρις ότου το επηρεαζόμενο μέρος ανακαλέσει την συγκατάθεσή του. Η ανάκληση της συγκατάθεσης οποιαδήποτε στιγμή δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκληση της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 • Δικαίωμα Πρόσβασης.  Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παραχωρήσει στην εταιρεία
 • Δικαίωμα Διόρθωσης.  Έχετε τη δυνατότητα διόρθωσης ανακριβών και/ή συμπλήρωσης λοιπών στοιχείων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παραχωρήσατε στην εταιρεία
 • Δικαίωμα στη Φορητότητα.  Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε όπως σας δοθεί αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παραχωρήσατε σε δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ σε μορφή pdf)
 • Δικαίωμα Περιορισμού στην Επεξεργασία.  Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
 • Δικαίωμα Διαγραφής («δικαίωμα στη «λήθη»).  Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν νοουμένου ότι δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα που αφορά νομική υποχρέωση και/ή έννομο συμφέρον της εταιρείας
 • Δικαίωμα Ανάκλησης της συγκατάθεσης.  Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε απόσυρση της συγκατάθεσης που έχετε δώσει για την επεξεργασία μέρους ή του συνόλου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, οποτεδήποτε, χωρίς όμως να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκληση της.  Η εξάσκηση αυτού του δικαιώματος ενδεχομένως να οδηγήσει ωστόσο στον περιορισμό ή την πλήρη αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο των προσφερόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Για οποιεσδήποτε απορίες και/ή παράπονα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να αποταθείτε στην εταιρεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο [email protected] ή μέσω συνήθους αλληλογραφίας στα γραφεία της εταιρείας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας αναγράφονται σε ενότητα “Επικοινωνία”. Η εταιρεία, πλην απροόπτου θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ανταπόκριση εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος διάρκειας 15 ημερών .

Σε περίπτωση κατά την οποία έχετε οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε σχετική καταγγελία απευθείας στο γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.dataprotection.gov.cy.

Pin It on Pinterest

Share This