Μεταξύ των έργων είναι το πρόγραμμα HERMES: Data Exchange Platform for the Cyber Defence of Autonomous Military Systems…