Ιδιωτική Ασφάλεια. Μια ατέρμονη εξέλιξη

«Τα αφανή τοις φανεροίς τεκμαίρου». Σύμφωνα με την αρχαία ρήση του Έλληνα φιλόσοφου και νομοθέτη Σόλωνα, είναι ωφέλιμο